Admission to the masters level

Кафедра електронної інженерії проводить підготовку фахівців освітнього рівня "магістр" за спеціальністю

«153 - Мікро- та наносистемна техніка»

за освітньою програмою

«Електронні мікро- та наносистеми і технології»

за вибірковими блоками дисциплін

«Електронні біомедичні системи і технології»
«Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах»Тривалість навчання - 1 рік 4 місяці для освітньо-професійної або 1 рік 9 місяців для освітньо-наукової програми підготовки.

Вартість одного року навчання за контрактом - 28000грн.

Заяви вступників до магістратури подаються виключно електронно.
Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

Для вступу до магістратури необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18:00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВІ 2020 та 2021 років.

Перелік документів, які подають вступники для реєстрації на ЄВІ:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти з обох боків);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
  • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього — за наявності (оригінал та копії);
  • у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та назви;
  • 2 кольорові фотографії 3х4.

Увага!!! Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка
Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020, які бажають вступити до магістратури
Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти


Конкурсний бал (КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ =0,25×П1 + 0,75×П2 +RAE,

де П1 –оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RAE – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RAE вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RAE = 2RA + 2RT,

де RA – академічний складник, RT– складник творчих досягнень.

Академічний складник (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо).


Документи приймальної комісії щодо прийому абітурієнтів до магістратури

Графік прийому абітурієнтів на перший курс на навчання за освітнім рівнем «магістр»

Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 липня 2021 року
Прийом заяв 15 – 23 липня 2021 року
Вступні випробування за обраним фахом 24 – 30 липня 2021 року

Розклад роботи відбіркової комісії ФЕЛ під час першого етапу прийому документів для вступу на ОР «магістр» в 2021 р.


Обсяги державного замовлення за освітнім ступенем магістра при вступі на основі здобутого ступеня бакалавра

Факультет Спеціальність Освітня програма Обсяг держзамовлення
ОНП ОПП денна ОПП заочна
77 ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Електронні мікро- і наносистеми та технології 5 5 0
78 ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектроніка 5 8 0


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра спеціальності «153 Мікро- та наносистемна техніка»

З Правилами прийому, переліком та термінами подання документів, шкалою оцінювання та порядком зарахування до магістратури можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Розклад роботи приймальної комісії під час прийому документів

Інформація про освітні програми

1 2 3 4
Освітньо-професійна програма магістра Освітньо-наукова програма магістра
90 кредитів, термін навчання 1 рік 4 місяці (3 семестри) 120 кредитів, термін навчання 1 рік 9 місяців (4 семестри)
1. Цикл загальної підготовки
Обов’язкові компоненти ОП
Патентознавство та інтелектуальна власність
Математичні методи оптимізації
Математичне моделювання систем і процесів
Наукова робота за темою магістерської дисертації
Вибіркові компоненти ОП
Навчальні дисципліни з проблем сталого розвитку суспільства
Практикум з іншомовного професійного спілкування
Навчальна дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів та таке інше)
Навчальна дисципліна з педагогіки
2. Цикл професійної підготовки
Обов’язкові компоненти ОП
Проектування та конструювання в електроніці
Мікрохвильова техніка
Прикладна біофізика
Цифрові технології в мікроелектроніці
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (Електронні біомедичні системи і технології) Вибірковий блок 2 (Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах)
Вибірковий блок 1 (Електронні біомедичні системи і технології) Вибірковий блок 2 (Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах)
Динамічні системи
Інженерія експерименту в електроніці
Біомедичні електронні системи Синтез та діагностика наноструктур Біомедичні електронні системи Синтез та діагностика наноструктур
Електронні технології діагностики в медицині Фотоніка Електронні технології діагностики в медицині Фотоніка
Електронні технології лікування в медицині Моделювання мікро- та наноелектронних компонентів Електронні технології лікування в медицині Моделювання мікро- та наноелектронних компонентів
Телемедичні системи Компоненти наносистем
Цифрова обробка сигналів у системах діагностики і терапії Мікро- та наносистеми
Засоби та системи телекомунікацій
Переддипломна практика Науково-дослідна практика
Робота над магістерською дисертацією


Спеціальність    153  Мікро- та наносистемна техніка
Блок вибіркових дисциплін    Електронні біомедичні системи і технології
Форма навчання    денна

Вивчають            

Студенти здобувають знання, навички та уміння  у таких сферах, як електронні біомедичні системи, мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка та системотехніка, вивчаючи такі дисципліни: основи біомедичних знань, комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, біофізика,  теорія сигналів, електронні сенсори, експертні системи в біомедицині, цифрова обробка  біомедичних сигналів. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками електронних інформаційних технологій в біомедицині. Наші студенти та випускники проходять практику та працюють в організаціях-партнерах кафедри: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», корпорація «Інком», «Тошиба Медичні Системи», ФІЛІПС УКРАЇНА ЛТД та ін.


Спеціальність    153  Мікро- та наносистемна техніка
Блок вибіркових дисциплін    Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
Форма навчання    денна

Вивчають                

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах,  як мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка, програмування та адміністрування комп’ютерних систем, телекомунікаційні системи та мережі, вивчаючи такі дисципліни: комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, мікрохвильова техніка, моделювання електронних процесів, компонентів та систем. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками з інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці,  телекомунікаційного обладнання. Cтуденти та випускники проходять практику та працюють  в організаціях-партнерах: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», «System Integration Service», «BeeLine», «Астелит», «Citius», корпорація «Інком», та ін.