Історія кафедри

Сігорський В.П.

Кафедра електронної інженерії бере свій початок від кафедри теоретичної електроніки КПІ, яка була створена на факультеті електронної техніки у 1974 році і яку згодом перейменовано на кафедру фізичної та біомедичної електроніки, зараз - кафедра електронної інженерії. Кафедру очолив Заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор технічних наук Сігорський Віталій Петрович.

У 70-80-х роках минулого століття Сігорський В.П. був розробником концепції та ініціатором запровадження загальноінженерної підготовки на факультеті електронної техніки, що забезпечує впродовж 3,5 років єдиний базовий рівень електронної освіти для студентів усіх спеціальностей факультету електронної техніки. Під його керівництвом були створені програми нових загальноінженерних дисциплін, проведено їх узгодження між собою і із загальноосвітніми дисциплінами, створено методичне забезпечення, низку навчальних лабораторій. Професор Сігорський В.П. також був ініціатором широкого застосування технічних засобів навчання.

До колективу новоствореної кафедри увійшли викладачі кафедр технічної електроніки й електронних приладів: доценти Фесечко Володимир Опанасович, Медведенко Борис Іванович, Москалюк Володимир Олександрович, ст. викладач Чехлов Анатолій Миколайович і асистенти Зубчук Віктор Іванович і Шкуро Анатолій Миколайович.

Багато років кафедра забезпечувала на факультеті електронної техніки викладання циклу загальноінженерних дисциплін: фізичних основ електронної техніки; напівпровідникових приладів; електронних і іонних приладів; вимірювань в електроніці; основ теорії кіл і систем; основ схемотехніки; мікроелектроніки. Викладачі кафедри забезпечували навчальний процес з шести загальнофакультетських дисциплін:

 • "Електронного кола і сигнали" – Сігорський В.П.;
 • "Фізичні основи електроніки" – Москалюк В.О.;
 • "Електронні та іонні прилади" – Чехлов А.М.;
 • "Напівпровідникові прилади" – Мельник О.С.;
 • Курси з аналогової і цифрової схемотехніки – Зубчук В.І., Фесечко В.О., Шкуро А.М.

Перше засідання кафедри теоретичної електроніки 31 серпня 1974 року. Зправа наліво: Сігорський В.П., Шкуро А.М., Зубчук В.І., Москалюк В.О., Фесечко В.О., Медведенко Б.І., Чехлов А.Н.

На випускових кафедрах факультету здійснювалася підготовка з фахових дисциплін з різних спеціальностей: «Електронні прилади», «Напівпровідники і діелектрики», «Промислова електроніка». Така організація навчання фактично вже у той час відповідала сучасній системі багаторівневої підготовки фахівців.

У короткий термін були створені навчальні і робочі плани зазначених дисциплін, складені і погоджені програми лекційних курсів, виготовлені макети лабораторних робіт, обладнані 5 навчальних лабораторій. Інтенсивно створювалося методичне забезпечення курсів – видано близько 120 навчальних посібників, конспектів лекцій та інших методичних матеріалів. За комплекс методичних розробок Сігорському В.П., Зубчуку В.І. і Шкуро А.М. у 1989 році була присуджена перша премія Мінвузу України.

Були видані книги:

 1. Сигорский В.П., Петренко А.И. "Алгоритмы анализа электронных схем", навчальний посібник, вид. "Сов.радио",1979 р.
 2. Сигорский В.П. "Математический аппарат инженера", вид. "Техніка", вид.1-1975 р., вид.2-1977 р.
 3. Герасимов С.М., Белоус М.В., Москалюк В.А. "Физические основы электронной техники", навчальний посібник із грифом Мінвузу СРСР, изд. "Вища школа",1980 р.
 4. Зубчук В.І., Сигорский В.П., Шкуро А.М. "Справочник по цифровой схемотехнике", Київ, "Техніка",1990 р.

Склад кафедри через 2 роки. Зліва направо у першому ряду: Шкуро А.М., Денбновецький С.В., Шовкун І.Д., Чайковський О.С., Фесечко В.О., Чехлов А.М.; у другому ряду: Зубчук В.І., Москалюк В.О., Ляховецький А.І., Сігорський В.П., Мельник О.С., Медведенко Б.І., Циганок Б.А.

Аудиторія 412 - краща технізована аудиторія в КПІ. Біля дошки — її головний конструктор Сігорьский В. П.

Книги "Математический аппарат инженера" і Физические основы электронной техники" були визнані гідними перших премій КПІ.
У 70-80 р. кафедра займала провідне положення у використанні технічних засобів навчання і розробці нових дидактичних методів. Для цього обладнали відповідну проблемну лабораторію, основні досягнення якої зв'язані з енергійністю, організаторськими і науковими здібностями її керівника – Ляховецького Анатолія Йосиповича. Була розроблена замкнута телевізійна система, що з'єднувала навчальні лабораторії і технізовані аудиторії кафедри. Слід особливо зазначити спеціальну технізовану аудиторію #412, що за технічними параметрами була кращою в КПІ. Збільшувався і педагогічний колектив - з 7 викладачів у 1974 р. до 22 у 1997 р.

Постійна увага приділялася підвищенню рівня кваліфікації викладачів, підготовці наукових кадрів. Практично щороку проходили захисти дисертацій. Систематично проводилися взаємні відвідування занять з наступним їхнім обговоренням, регулярно працювала група, яка проводила аналіз якості навчального процесу (керівник – Чехлов А.М.). Висококваліфікований професорсько-викладацький склад і сучасна навчально-лабораторна база дозволили готувати фахівців широкого профілю відповідно до вимог сучасної електронної техніки. Успіхи колективу тісно пов'язані з високим авторитетом, вимогливістю й особистим прикладом проф. Сігорського В.П., який очолював кафедру до 1990 р.

Склад кафедри через 10 років. Зліва направо у першому ряду: Ільченко А.М., Чехлов А.М., Мінаков В.В., Шкуро А.М., Шовкун І.Д., Зубчук В.І., Сігорський В.П., Фесечко В.О., Мельник О.С.; у другому ряду: Витязь О.А., Количев О.О., Спорєвий І.Г., Клєщевніков Є.Ф., Чайковський О.С., Москалюк В.О., Ляховецький А.Й.

Кафедра теоретичної електроніки в 1984 році біля стендів загальноінженерної підготовки по електроніці

Обговорення нової структури загальінженерної підготовки ( 1984 р.)

У 1990 р. кафедру очолив Юрій Степанович Синєкоп. Після відкриття спеціальностей «Фізична електроніка» і «Біомедична електроніка» кафедра почала підготовку фахівців із зазначених спеціальностей, продовжуючи викладання загальноінженерних дисциплін.

Починаючи з 1991/1992 навчального року здійснено набір студентів на навчання за новою для України спеціальністю «Фізична електроніка», а з 1993/1994 навчального року відповідно до спільного рішення Міністерства освіти України і Міністерства охорони здоров’я – «Біомедична електроніка». Навчальний план спеціальності був затверджений двома міністрами 11.11.1992 року.

Синєкоп Ю.С.

Обидві спеціальності передбачали як глибоку фізико-математичну і комп'ютерну підготовку так і подальшу спеціалізацію по таких дисциплінах: біомедична електроніка; схемотехнічне моделювання і проектування електронних приладів діапазону надвисоких частот (НВЧ) і широкого застосування; моделювання й автоматизація технологічних процесів; субмікронні твердотільні прилади; макромоделювання інтегральних мікросхем.

Значну допомогу у відкритті спеціальності «Біомедична електроніка» надав професор, доктор фізико-математичних наук Чалий О.В. – завідувач кафедри медичної і біологічної фізики Національного медичного університету ім. Богомольця. Починаючи із 1994 року до навчального процесу кафедри залучено провідних фахівців медичного університету. Першими викладачами кафедри із медичного університету були: д.ф.-м. наук, професор Чалий О.В., д.м.н., професор Хмелевський Ю.В. Пізніше викладачами кафедри стали д.м.н. Коваленко О.С., д.м.н., Коваленко М.М., доктор біологічних наук Янчій Р.І. Головне управління охорони здоров’я м. Києва затвердило низку лікувально-профілактичних закладів, які стали базовими для проходження практики студентів кафедри і стажування викладачів. З метою вдосконалення підготовки спеціалістів з фізичної та біомедичної електроніки, проведення наукових та експериментальних досліджень із створення нової медичної електронної техніки та її застосування у навчальному процесі 29.07.1992 р. на кафедрі створено проблемну лабораторію медичної електроніки. Завдання, що постали перед кафедрою щодо підготовки інженерів, потребували залучити до складу кафедри двох провідних фахівців-практиків з НДІ «Оріон», які мали досвід розроблення і виробництва засобів електронної техніки: д.ф.-м.н. Белявського Є.Д. (у 1994 р.) і д.т.н. Лошицького П.П. (у 1995 р.).

У цей час на факультеті була впроваджена багатоступенева підготовка бакалаврів, інженерів і магістрів електроніки. Продовжуючи традиції загальінженерної підготовки, кафедра забезпечувала викладання частини факультетських курсів за програмами підготовки бакалаврів електроніки:/p>

 • "Метрологія" (доц.Клєщевніков Є.Ф.),
 • "Теорія поля" (проф. Москалюк В.О.),
 • "Теорія електронних схем" (проф. Сігорський В.П.),
 • "Вакуумна і плазмова електроніка" ( ст. викл. Чехлов А.М.),
 • "Твердотільна електроніка" (доц. Мельник О.С.),
 • "Аналогова схемотехніка" (доц. Тимофєєв В.І., доц. Чайковський О.С.),
 • "Цифрова схемотехніка" (доц. Зубчук В.І.).

Кілька дисциплін, що викладалися на кафедрі, були загальними для обох спеціальностей:

 • "Методи математичної фізики" (доц. Мінаков В.В.),
 • "Методи перетворення сигналів" (доц. Фесечко В.О.),
 • "Техніка фізичного експерименту" (доц. Клєщевніков Є.Ф),
 • "Електроніка надвисоких частот" (проф. Белявський Є.Д.),
 • "Електронні кола надвисоких частот" (доц. Тимофєєв В.І.),
 • "Біоелектричні процеси" (доц. Прокопенко Ю.В.).

До викладання курсів біомедичного напрямку були залучені провідні спеціалісти КПІ і медичних навчальних і науково-дослідних установ:

 • "Біохімія" (проф., доктор мед.наук Хмелєвський Ю.В.),
 • "Біофізика" (проф., доктор фіз.-мат.наук Чалий О.В.),
 • "Основи фізіології" (доц., канд. мед.наук Муратов О.О.),
 • "Взаємодія біооб'єктів з фізичними полями" (проф., доктор техн.наук Лошицький П.П.),
 • "Основи інформаційних технологій" (проф. Артюхов В.Г.),
 • "Методи і засоби діагностики" (проф., доктор мед. наук Коваленко О.С.).

Відповідно до нових напрямків діяльності в 1994 р. кафедра одержала назву фізичної і біомедичної електроніки. Починаючи з 1995 р. здійснено випуск бакалаврів електроніки: 1995 р.- 21 чол.,1996 р. - 43 чол., 1997 р.- 49 чол., 1998 р. - 56 чол. У 1997 р. захистили диплом інженера за фахом "Фізична електроніка" - 18 чол. і магістерську дисертацію - 3 чол. (Шовкун Т.Б., Вунтесмері Ю.В., Приходько М.В.), а за фахом "Біомедична електроніка" дістали звання магістрів 9 іноземних студентів. У 1998 році відповідно випущено 17 інженерів за фахом "Фізична електроніка" і 12 магістрів.

Підготовка фахівців для проектування, виготовлення й експлуатації біомедичних електронних систем потребує знань фундаментальних наук, електроніки з основами біофізики, біохімії, анатомії, фізіології, діагностики. Для підготовки таких фахівців у 1997 р. створена спеціальність "Фізична і біомедична електроніка".

25-літній ювілей кафедри. Ліворуч праворуч у першому ряду: Чайковський О.С., Фесечко В.О., Іванушкіна Н.Г., Синєкоп Ю.С., Худякова Л.О., Сігорський В.П., Шовкун І.Д., Чехлов А.М., Белявський Є.Д.; у другому ряду: Шликов В.В., Казміренко В.А., Артюхов В.Г., Прокопенко Ю.В., Лошицький П.П., Клєщевніков Є.Ф., Вунтесмері Ю.В., Тимофєєв В.І., Москалюк В.О., Григорук О.О., Медведенко Б.І., Вітязь О.О., Зубчук В.І., Мельник О.С.

З першого складу кафедри через 25 років: Чехлов А.М., Фесечко В.О., Сігорський В.П., Медведенко Б.І., Зубчук В.І., Москалюк В.О.

Значну допомогу у своєму розвитку кафедра отримала від міністерства охорони здоров'я України, Національного медичного університету України, Дарницького районного медичного об'єднання, лікувально-діагностичного центру Мінського району м. Києва, а також Головного управління охорони здоров'я м. Києва, з яким кафедра підписала договір про науково-методичне співробітництво. Управління брало участь в організації і проведенні навчального процесу, допомагало у створенні лабораторій кафедри, забезпечило практику студентів на базі підвідомчих організацій, сприяло працевлаштуванню молодих фахівців. Допомогу у підготовці фахівців, розробленні нової техніки надає проблемна лабораторія медичної електроніки, де увага приділяється проектуванню, виготовленню й випробуванням фізіотерапевтичної й електронно-діагностичної апаратури, що використовується для традиційних і нетрадиційних методів діагностики і лікування. Кафедрою і проблемною лабораторією розроблений прилад для фізіотерапії   магнітний стимулятор МС-92. Отримано патент і дозвіл Міністерства охорони здоров'я на його виробництво і використання у медичних установах України. Розроблено і впроваджено метод хребтодіагностики, і на його основі створено лікувально-діагностичний комплекс, призначений для функціонально-діагностичної корекції органів і тканин людини. Він запатентований в Україні, впроваджений у лікувальних закладах України. Автор цієї ефективної діагностичної і лікувальної системи - лікар Бугайов В.С.

У навчальному фонді створено лабораторії: обчислювальна, фізико-терапевтичного і діагностичного устаткування, метрології, фізичної електроніки, біологічних технологій, електронних схем і цифрової обробки інформації. Це дозволило проводити навчання зао спеціалізаціями:

 • електронні медичні системи діагностики, реабілітації та життєзабезпечення;
 • фізична електроніка.

Тимофєєв В.І.

У 2005 році після успішного захисту докторської дисертації кафедру очолив Тимофєєв Володимир Іванович. У 2006 році Міністерством освіти і науки України затверджено новий перелік напрямів підготовки, відповідно до якого кафедра починає підготовку за напрямом «Мікро- і наноелектроніка» і спеціальністю «Фізична і біомедична електроніка». Розробляються нові навчальні плани і програми відповідних курсів.

Навчальний процес на кафедрі завжди був тісно пов'язаний з науково-дослідною діяльністю і виконанням держбюджетних договорів. Це сприяло підвищенню якості навчання, розвиткові матеріальної бази, удосконаленню навчальних і наукових лабораторій

Тематика наукових робіт стосується широкого кола питань електронної техніки, а в останні роки також біомедичної електроніки.

Біля витоків наукових напрямків, що дістали широкий розвиток, були професори Сігорський В.П., Денбновецкий С.В., Москалюк В.О., Фесечко В.О., доценти Шкуро А.М., Зубчук В.І., Медведенко Б.И. Подальшому розвиткові наукових досліджень сприяли доценти Мельник О.С., Вітязь О.О., Чайковський О.С., Тимофєєв В.І., Мінаков В.В., Прокопенко Ю.В., Мікульченко О.І., ст. наукові співробітники Білобрагина Л.С., Вакуленко О.С., Вакуленко С.С., Іванушкіна Н.Г., ст.викладачі Чехлов А.М., Шовкун І.Д., Худякова Л.А., Казміренко В.А., асистенти Усиков Ю.В., Спорєвий І.Г. Вунтесмері Ю.В. та інші. Усього за період існування кафедри підготовлено 2 доктори наук і понад 50 кандидатів наук.

Наукова робота проводиться за такими напрямками:

 • Моделювання і схемотехнічне проектування надвисокочастотних мікро- і нанорозмірних приладів і пристроїв (науковий керівник проф. Тимофєєв В.І.);
 • Моделювання фізичних явищ у мікро- і нанорозмірних напівпровідникових приладах і структурах (науковий керівник проф. Москалюк В.О.);
 • Нові методи і засоби діагностики і клінічних досліджень на основі технології високої роздільної здатності (науковий керівник проф. Фесечко В.О.);
 • Вакуумні прилади надвисоких частот і лазери на вільних електронах (науковий керівник проф. Белявський Є.Д.);
 • Динаміка нелінійних систем в електроніці і біології (науковий керівник проф. Лошицький П.П.);
 • Алгоритми моделювання електронних схем і систем з розподіленими параметрами, системи автоматизованого проектування електронних кіл (науковий керівник доц. Витязь О.О.);
 • Моделювання електродинамічних процесів у пасивних компонентах надвисоких частот (науковий керівник доц. Прокопенко Ю.В.).

Початок підготовки кафедрою фахівців за новим напрямом «Мікро- і наноелектроніка» у 2006 році співпав з омолодженням її складу. Він поповнився випускниками магістратури і аспірантури кафедри. У складі кафедри у 2012 році працювало 26 науково-педагогічних працівників: з них професорів – 7, доцентів – 8, ст.викладачів – 2, асистентів – 9. Середній вік кафедри складав 49 років.

До складу кафедри у 2011 році входять також як ветерани кафедри – проф. Фесечко В.О., Коваленко О.С., Янчій Р.І., так і молоді викладачі – доц. Вунтесмері Ю.В., доц. Казміренко В.А., ас. Самотовка В.Л., ас. Семеновська О.В., ас. Фалєєва О.М., ас. Голубєва І.П., ас. Федяй А.В., ас. Працюк Б.Б.

Склад кафедри у 2011 році. Зліва направо у першому ряду: ст. викл. Худякова Л.О., ас. Саурова Т.А.,ст. викл. Шовкун І.Д., доц. Попов А.О., доц.Чайковський О.С., ст. викл.Чехлов А.М., у другому ряду: ас. Порєва Г.С., проф. Белявський Є.Д.;доц. Іванушкіна Н.Г., зав.каф. проф.Тимофєєв В.І., проф. Коваленко М.М., проф. Синєкоп Ю.С., у третьому ряду: доц. Прокопенко Ю.В., ас. Карплюк Є.С., зав.лаб.Сташкевич В.П., асп. Іванько К.О., доц. Ніколов М.О., у четвертому ряду: доц. Шуляк О.П., доц. Витязь О.О., проф. Москалюк В.О., проф. Лошицький П.П.

У 1970 р. на факультеті засновано науковий збірник «Автоматизація проектування в електроніці», відповідальним редактором якого був д.т.н., професор Сігорський В.П. У 1980 р. з цієї же ж тематики була проведена перша наукова конференція. За відсутності фінансування останній випуск збірника № 43, вийшов у 1991 р. Але у 1992 році вийшов перший номер нового збірника «Проблеми автоматизованого моделювання в електроніці» завдяки спонсорам, які підтримали матеріально і наукову конференцію і збірник. У 1993 році кафедрою започатковано збірник наукових праць і наукову конференцію – «Проблеми фізичної і біомедичної електроніки». Пізніше збірник отримав назву «Електроніка і зв’язок».

Співробітниками кафедри надруковано понад 1000 наукових статей, отримано 85 свідчень на винаходи. Наукові розробки демонструвалися на міжнародних виставках і ярмарках, республіканських виставках і виставках КПІ. Кафедра є організатором щорічних міжнародних конференцій із проблем фізичної і біомедичної електроніки, яка зараз носить назву ELNANO («Електроніка і нанотехнології») і яка у 2020р. вже мала порядковий номер ХХХХ. Кафедра активно співробітничає з університетами Німеччини, Бельгії, Франції, Іспанії, Мексики, Південної Кореї. З 2015 р. відповідно до нового переліку спеціальностей кафедра почала підготовку бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка».

З 1 червня 2017 р. кафедра отримала назву кафедри електронної інженерії.

Наукові розробки демонструвалися на міжнародних виставках і ярмарках, республіканських виставках і виставках КПІ. Кафедра є організатором щорічних міжнародних конференцій із проблем фізичної і біомедичної електроніки, яка зараз носить назву ELNANO («Електроніка і нанотехнології») і яка у 2020р. вже мала порядковий номер ХХХХ. Кафедра активно співробітничає з університетами Німеччини, Бельгії, Франції, Іспанії, Мексики, Південної Кореї. З 2015 р. відповідно до нового переліку спеціальностей кафедра почала підготовку бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка».

Багаторічна співпраця ведеться з компанією Tescom Co.Ltd., Р.Корея, в галузі розроблення обладнання для вимірювань та технічного контролю засобів бездротового зв'язку та електромагнітної сумісності. Наші викладачі започаткували розробку систем типу Software Defined Radio для створення сигнальних генераторів та адаптивних аналізаторів за протоколами Bluetooth, WiFi, RFID, WiMAX, LTE, GPS.

Завдяки активній позиції співробітників кафедри багато студентів та викладачів пройшли стажування та навчались паралельно в університетах Німеччини, Іспанії, Польщі, США, Південної Кореї та інших країн.