Історія кафедри

Сігорський В.П.

Кафедра теоретичної електроніки КПІ була створена на факультеті електронної техніки в 1974 році (з 1994 р. – кафедра фізичної та біомедичної електроніки; з 2017 р. – кафедра електронної інженерії). Підготовка фахівців з цієї спеціальності включала вивчення всього циклу загальінженерних дисциплін: фізичних основ електронної техніки; напівпровідникових приладів; електронних і іонних приладів; вимірювань в електроніці; основ теорії кіл і систем; основ схемотехніки; мікроелектроніки. Паралельно на старших курсах починалася спеціальна підготовка на випускаючих кафедрах. Така організація навчання фактично вже в той час відповідала сучасній системі багаторівневої підготовки фахівців

Кафедру очолив Заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор технічних наук Сігорський Віталій Петрович. У колектив увійшли також викладачі кафедр технічної електроніки й електронних приладів: доценти Фесечко Володимир Опанасович, Медведенко Борис Іванович, Москалюк Володимир Олександрович, ст. викладач Чехлов Анатолій Миколайович і асистенти Зубчук Віктор Іванович і Шкуро Анатолій Миколайович

Кафедра забезпечувала навчальний процес з шести загальфакультетських дисциплін:

 • "Електронного кола і сигнали" - Сігорський В.П.;
 • "Фізичні основи електроніки" - Москалюк В.О.;
 • "Електронні та іонні прилади" - Чехлов А.М.;
 • "Напівпровідникові прилади" - Мельник О.С.;
 • курси аналогової і цифрової схемотехніки - Зубчук В.І., Фесечко В.О., Шкуро А.М.

Перше засідання кафедри теоретичної електроніки 31 серпня 1974 року. Зправа наліво: Сігорський В.П., Шкуро А.М., Зубчук В.І., Москалюк В.О., Фесечко В.О., Медведенко Б.І., Чехлов А.Н.

У короткий термін були створені навчальні і робочі плани цих дисциплін, складені і погоджені програми лекційних курсів, виготовлені макети лабораторних робіт, обладнані 5 навчальних лабораторій.
Інтенсивно створювалося методичне забезпечення курсів - видано близько 120 навчальних посібників, конспектів лекцій і т.д. За комплекс методичних розробок Сігорському В.П., Зубчуку В.І. і Шкуро А.М.
у 1989 році була присуджена перша премія Мінвузу України.

Були видані книги:

 1. Сигорский В.П., Петренко А.И. "Алгоритмы анализа электронных схем", навчальний посібник, вид. "Сов.радио",1979 р.
 2. Сигорский В.П. "Математический аппарат инженера", вид. "Техніка", вид.1-1975 р., вид.2-1977 р.
 3. Герасимов С.М., Белоус М.В., Москалюк В.А. "Физические основы электронной техники", навчальний посібник із грифом Мінвузу СРСР, изд. "Вища школа",1980 р.
 4. Зубчук В.І., Сигорский В.П., Шкуро А.М. "Справочник по цифровой схемотехнике", Київ, "Техніка",1990 р.

Склад кафедри через 2 роки. Зліва направо у першому ряді: Шкуро А.М., Денбновецький С.В., Шовкун І.Д., Чайковський О.С., Фесечко В.О., Чехлов А.М.; у другому ряді: Зубчук В.І., Москалюк В.О., Ляховецький А.І., Сігорський В.П., Мельник О.С., Медведенко Б.І., Циганок Б.А.

Книги "Математический аппарат инженера" і Физические основы электронной техники" були визнані гідними перших премій КПІ.
У 70-80 р. кафедра займала провідне положення у використанні технічних засобів навчання і розробці нових дидактичних методів. Для цього обладнали відповідну проблемну лабораторію, основні досягнення якої зв'язані з енергійністю, організаторськими і науковими здібностями її керівника - Ляховецького Анатолія Йосиповича. Була розроблена замкнута телевізійна система, що з'єднувала навчальні лабораторії і технізовані аудиторії кафедри. Слід особливо зазначити спеціальну технізовану аудиторію # 412, що за технічними параметрами була кращою в КПІ . Збільшувався і педагогічний колектив - з 7 викладачів у 1974 р. до 22 у 1997 р.

Аудиторія 412 - краща технізована аудиторія в КПІ. У дошки її головний конструктор Сігорский В.П.

Постійна увага приділялася підвищенню рівня кваліфікації викладачів, підготовці наукових кадрів. Практично щороку проходили захисти дисертацій. Систематично проводилися взаємні відвідування занять з наступним їхнім обговоренням, регулярно працювала група, що проводила аналіз якості навчального процесу ( керівник - Чехлов А.М.).Висококваліфікований професорсько-викладацький склад і сучасна учбово-лабораторна база дозволили готувати фахівців широкого профілю відповідно до вимог сучасної електронної техніки. Успіхи колективу тісно пов'язані з високим авторитетом, вимогливістю й особистим прикладом проф. Сігорського В.П., що керував кафедрою теоретичної електроніки до 1990 р.

Сігорський В.П. є ініціатором загальінженерної підготовки на факультеті електронної техніки, концепцією якої було забезпечення протягом 3,5 років єдиного базового рівня електронної освіти для студентів усіх спеціальностей. Під його керівництвом були створені програми нових загальноінженерних дисциплін, проведене їхнє ретельне узгодження між собою і з загальноосвітніми дисциплінами, створене методичне забезпечення, навчальні лабораторії. Проф. Сігорський В.П. також є ініціатором широкого застосування технічних засобів навчання.

Склад кафедри через 10 років. Зліва направо у першому ряді: Ільченко А.М., Чехлов А.М., Мінаков В.В., Шкуро А.М., Шовкун І.Д., Зубчук В.І., Сігорський В.П., Фесечко В.О., Мельник О.С.; у другому ряді: Вітязь О.А., Количев О.О., Спорєвий І.Г., Клєщевніков Є.Ф., Чайковський О.С., Москалюк В.О., Ляховецький А.Й.

Кафедра теоретичної електроніки в 1984 році біля стендів загальінженерної підготовки по електроніці

Обговорення нової структури загальінженерної підготовки ( 1984 р.)

У 1990 р. завідувачем став Юрій Степанович Синєкоп. Почався новий етап розвитку кафедри.
З 1 вересня 1991 року відкривається підготовка студентів за фахом "Фізична електроніка", основний напрямок якої - вивчення і моделювання фізичних явищ і їхнє використання в сучасній електронній техніці і технології. А с 1 вересня 1993 року відкривається спеціальність "Біомедична електроніка" (прийом - 20 чоловік). Створення цієї спеціальності було обумовлено розвитком на Україні наукомістких медичних технологій, систем діагностики і медичного приладобудування. Заявки на фахівців такого профілю надходили від багатьох підприємств м. Києва. За короткий час під керівництвом Синєкопа Ю.С. були проведена велика робота зі створення відповідних принципово нових навчальних планів і програм.

Синєкоп Ю.С.

Обидві спеціальності передбачали як глибоку фізико-математичну і комп'ютерну підготовку так і подальшу спеціалізацію по таких дисциплінах: біомедична електроніка; схемотехнічне моделювання і проектування електронних приладів діапазону надвисоких частот (НВЧ) і широкого застосування; моделювання й автоматизація технологічних процесів; субмікронні твердотільні прилади; макромоделювання інтегральних мікросхем.

У цей час на факультеті була впроваджена багатоступенева підготовка бакалаврів, інженерів і магістрів електроніки. Продовжуючи традиції загальінженерної підготовки, кафедра забезпечувала викладання частини факультетських курсів за програмами підготовки бакалаврів електроніки:

 • "Метрологія" (доц.Клєщевніков Є.Ф.),
 • "Теорія поля" (проф. Москалюк В.О.),
 • "Теорія електронних схем" (проф. Сігорський В.П.),
 • "Вакуумна і плазмова електроніка" ( ст. викл. Чехлов А.М.),
 • "Твердотільна електроніка" (доц. Мельник О.С.),
 • "Аналогова схемотехніка" (доц. Тимофєєв В.І., доц. Чайковський О.С.),
 • "Цифрова схемотехніка" (доц. Зубчук В.І.).

Кілька дисциплін, що викладалися на кафедрі, були загальними для обох спеціальностей:

 • "Методи математичної фізики" (доц. Мінаков В.В.),
 • "Методи перетворення сигналів" (доц. Фесечко В.О.),
 • "Техніка фізичного експерименту" (доц. Клєщевніков Є.Ф),
 • "Електроніка надвисоких частот" (проф. Белявський Є.Д.),
 • "Електронні кола надвисоких частот" (доц. Тимофєєв В.І.),
 • "Біоелектричні процеси" (доц. Прокопенко Ю.В.).

До викладання курсів біомедичного напрямку були залучені провідні спеціалісти КПІ і медичних навчальних і науково-дослідних установ:

 • "Біохімія" (проф., доктор мед.наук Хмелєвський Ю.В.),
 • "Біофізика" (проф., доктор фіз.-мат.наук Чалий О.В.),
 • "Основи фізіології" (доц., канд. мед.наук Муратов О.О.),
 • "Взаємодія біооб'єктів з фізичними полями" (проф., доктор техн.наук Лошицький П.П.),
 • "Основи інформаційних технологій" (проф. Артюхов В.Г.),
 • "Методи і засоби діагностики" (проф., доктор мед. наук Коваленко О.С.).

Відповідно до нових напрямків діяльності в 1994 р. кафедра одержала назву фізичної і біомедичної електроніки. Починаючи з 1995 р. здійснено випуск бакалаврів електроніки: 1995 р.- 21 чол.,1996 р. - 43 чол., 1997 р.- 49 чол., 1998 р. - 56 чол. У 1997 р. захистили диплом інженера за фахом "Фізична електроніка" - 18 чол. і магістерську дисертацію - 3 чол. (Шовкун Т.Б., Вунтесмері Ю.В., Приходько М.В.), а за фахом "Біомедична електроніка" дістали звання магістрів 9 іноземних студентів. У 1998 році відповідно випущено 17 інженерів за фахом "Фізична електроніка" і 12 магістрів.

Підготовка фахівців для проектування, виготовлення й експлуатації біомедичних електронних систем потребує знань фундаментальних наук, електроніки з основами біофізики, біохімії, анатомії, фізіології, діагностики. Для підготовки таких фахівців у 1997 р. створена спеціальність "Фізична і біомедична електроніка".

25-літній ювілей кафедри. Ліворуч праворуч у першому ряді: Чайковський О.С., Фесечко В.О., Іванушкіна Н.Г., Синєкоп Ю.С., Худякова Л.О., Сігорський В.П., Шовкун І.Д., Чехлов А.М., Белявський Є.Д.; у другому ряді: Шликов В.В., Казміренко В.А., Артюхов В.Г., Прокопенко Ю.В., Лошицький П.П., Клєщевніков Є.Ф., Вунтесмері Ю.В., Тимофєєв В.І., Москалюк В.О., Григорук О.О., Медведенко Б.І., Вітязь О.О., Зубчук В.І., Мельник О.С.

З першого складу кафедри через 25 років: Чехлов А.М., Фесечко В.О., Сігорський В.П., Медведенко Б.І., Зубчук В.І., Москалюк В.О.

Значну допомогу в її створенні зробило Міністерство охорони здоров'я України, Національний медичний університет України, Дарницьке районне медичне об'єднання, лікувально-діагностичний центр Мінського району м.Києва, а також Головне управління охорони здоров'я м.Києва , з яким кафедра підписала договір про науково-методичне співробітництво. Управління брало участь в організації і проведенні навчального процесу, допомагало в створенні лабораторій кафедри, забезпечило практику студентів на базі підвідомчих організацій, сприяло працевлаштуванню молодих фахівців. Допомогу в підготовці фахівців, розробці нової техніки надає проблемна лабораторія медичної електроніки, де увага приділяється проектуванню, виготовленню й іспитові фізіотерапевтичної й електронно-діагностичної апаратури, що використовується для традиційних і нетрадиційних методів діагностики і лікування. Кафедрою і проблемною лабораторією розроблений прилад для фізіотерапії - магнітний стимулятор МС-92. Отримано патент і дозвіл Міністерства охорони здоров'я на його виробництво і використання в медичних установах України. Розроблено і впроваджений метод хребтодіагностики, і на його основі створений лікувально-діагностичний комплекс "ФЕКОТ-12", призначений для функціонально-діагностичної корекції органів і тканин людини. Він запатентований на Україні, впроваджений у Києві, Ялті, Саках, Роздольному. Автор цієї ефективної діагностичної і лікувальної системи - лікар Бугайов В.С.

У професорсько-викладацький состав кафедри входять три доктори технічних наук, два доктори фізико-математичних наук, три доктори медичних наук, один доктор біологічних наук, тринадцять кандидатів технічних наук, один кандидат педагогічних наук. У навчальному фонді лабораторії: обчислювальна, фізико-терапевтичного і діагностичного устаткування, метрології, фізичної електроніки, біологічних технологій, електронних схем і цифрової обробки інформації. Це дозволяє проводити навчання зао спеціалізаціями:

 • електронні медичні системи діагностики, реабілітації та життєзабезпечення;
 • фізична електроніка.

Тимофєєв В.І.

У 2005 році після успішного захисту докторської дисертації кафедру очолив Тимофєєв Володимир Іванович. У цьому ж році Мінвузом України розроблено новий перелік спеціальностей. Відповідно до нього кафедра починає навчання за фахом "мікроелектроніка і наноелектроніка" зі спеціалізацією "фізична і біомедична електроніка" . Розробляються нові навчальні плани і програми відповідних курсів

Навчальний процес на кафедрі завжди був тісно пов'язаний з науково-дослідною діяльністю і виконанням держбюджетних договорів. Це сприяло підвищенню якості навчання, розвиткові матеріальної бази, удосконаленню навчальних і наукових лабораторій

Тематика наукових робіт стосується широкого кола питань електронної техніки, а в останні роки також біомедичної електроніки.

Біля витоків наукових напрямків, що дістали широкий розвиток, були професори Сігорський В.П., Денбновецкий С.В., Москалюк В.О., Фесечко В.О., доценти Шкуро А.М., Зубчук В.І., Медведенко Б.И. Подальшому розвиткові наукових досліджень сприяли доценти Мельник О.С., Вітязь О.О., Чайковський О.С., Тимофєєв В.І., Мінаков В.В., Прокопенко Ю.В., Мікульченко О.І., ст. наукові співробітники Білобрагина Л.С., Вакуленко О.С., Вакуленко С.С., Іванушкіна Н.Г., ст.викладачі Чехлов А.М., Шовкун І.Д., Худякова Л.А., Казміренко В.А., асистенти Усиков Ю.В., Спорєвий І.Г. Вунтесмері Ю.В. та інші. Усього за період існування кафедри підготовлено більш 50 кандидатів наук.

Наукова робота проводиться у таких напрямках:

 • Моделювання і схемотехнічне проектування надвисокочастотних мікро- і нанорозмірних приладів і пристроїв на їхній основі (науковий керівник проф. Тимофєєв В.І.);
 • Моделювання фізичних явищ у мікро- і нанорозмірних напівпровідникових приладах і структурах (науковий керівник проф. Москалюк В.О.);
 • Нові методи і засоби діагностики і клінічних досліджень на основі технології високої роздільної здатності (науковий керівник проф. Фесечко В.О.);

 • Вакуумні прилади надвисоких частот і лазери на вільних електронах (науковий керівник проф. Белявський Є.Д.);
 • Динаміка нелінійних систем в електроніці і біології (науковий керівник проф. Лошицький П.П.);
  Розробка методів моделювання і проектування нанорозмірних елементів електроніки (науковий керівник доц. Мельник О.С.);
  Алгоритми імітаційного моделювання електронних схем і систем з розподіленими параметрами, системи автоматизованого проектування електронних кіл (науковий керівник доц. Вітязь О.О.)

 • Методи і засоби експрес-діагностики й адаптивної фізіотерапії людини (науковий керівник доц. Зубчук В.І.);
 • Моделювання електродинамічних процесів у пасивних компонентах надвисоких частот (науковий керівник к.т.н. Прокопенко Ю.В.);

Співробітниками кафедри надруковано понад 1000 наукових статей, отримано 85 свідчень на винаходи. Тільки за останні три роки отримано 5 патентів на фізіотерапевтичні прилади. Наукові розробки демонструвалися на міжнародних виставках і ярмарках, республіканських виставках і виставках КПІ. Кафедра є організатором щорічних міжнародних конференцій із проблем фізичної і біомедичної електроніки, активно співробітничає з університетами Німеччини, Мексики, Південної Кореї.

З 1 червня 2017 р. кафедра отримала назву кафедри електронної інженерії.