Аспірантура

На кафедрі проводиться набір здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня "доктор філософії" за спеціальністю 153 - Мікро- та наносистемна техніка

До уваги вступників до аспірантури кафедри електронної інженерії у 2020-му році!

На сайті відділу аспірантури оприлюднено перелік документів для вступу та графік прийому документів.

Прохання готувати документи заздалегідь через відпустки викладачів з 01 липня по 26 серпня.

Вступні випробування:

  • Додаткове фахове (за необхідності): 28 серпня 2020 14:15 ауд. 308-12
  • Іноземна мова: 03 вересня 2020 р. 9:00 ауд. 633-7
  • Фахове: 08 вересня 2020 р. 14:15 ауд. 308-12

До уваги вступників до аспірантури кафедри електронної інженерії в 2020-му році!

Відповідно до Умов прийому до аспірантури, необхідно надати рекомендацію кафедри для вступу. Для отримання рекомендації кафедри вам необхідно представити власну дослідницьку пропозицію у вигляді доповіді та презентації на науковому семінарі кафедри ЕІ.

Приблизний зміст доповіді:

  • тема дисертаційного дослідження, її актуальність, новизна;
  • стан розробки даної тематики у вітчизняній та зарубіжній науці;
  • мета та завдання дослідження;
  • можливі шляхи розв’язання поставлених завдань: наукові досягнення вступника за цією темою дисертації (публікації у фахових виданнях, патенти, авторські свідоцтва, доповіді на міжнародних конференціях тощо);
  • участь вступника у науковій діяльності (НДР, інші інноваційні проекти);
  • пропозиції щодо кандидатури наукового керівника.

Тривалість доповіді -- до 15 хвилин.

Науковий семінар відбудеться 27 квітня 2020 р. об 11-00 у дистанційному режимі

З усіх питань звертайтесь електронною поштою до заст. зав. кафедри ЕІ з наукової роботи А.О. Попова (popov.kpi@gmail.com)

Громадське обговорення освітньо-наукової програми доктора філософії

Запрошуємо зацікавлених до обговорення освітньо-наукової програми доктора філософії за спеціальністю 153 "Мікро- та наносистемна техніка".
Зауваження та пропозиції надсилайте за адресою info[at]ee.kpi.ua.
Обговорення триватиме протягом 30 днів до 7 серпня 2020 р.

На кафедрі електронної інженерії проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів найвищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями:05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи

ПАСПОРТ

спеціальності 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи (pdf)

Затверджено постановою ВАК України №123-08/1 від 28.04.2009 р.
I. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, яка досліджує проблеми та завдання, пов'язані зі створенням нових та удосконаленням наявних біологічних та медичних приладів, пристроїв і систем, що використовують різноманітні фізичні явища, поля та випромінювання, їх взаємодію з біологічними об’єктами на макро-, мікро- та нанорівнях.
II. Напрямки досліджень
1. Системне дослідження побудови медико-діагностичних, фізіотерапевтичних і хірургічних приладів, систем та їх складових частин.
2. Взаємодія біологічних об’єктів з полями різної фізичної природи та інтенсивності на макро-, мікро-, нанорівнях.
3. Радіоелектронні, оптоелектронні, квантові та акустичні прилади і системи для діагностики, терапії, хірургії та підтримки життєдіяльності біологічних об’єктів
4. Методи і засоби діагностування і вимірювання медико-біологічних та електрофізичних параметрів біологічних об’єктів на макро-, мікро- та нанорівнях.
5. Методи та засоби для підвищення вірогідності діагностування і точності вимірювання медико-біологічних показників.
6. Біомедичні прилади та системи для підтримки життєдіяльності біологічних об’єктів в екстремальних умовах.
7. Методи та засоби оброблення та реєстрації біомедичпої інформації.
8. Телемедичні прилади і системи біомедичного призначення.
9. Інформаційні технології комплексного психологічного та фізіологічного тестування біологічних об'єктів.
10. Методи і засоби метрологічного забезпечення біомедичних приладів і систем.
11. Методи та засоби вимірювання параметрів інформаційних сигналів від об'єктів живої природи.
12. Методи і засоби оцінювання технічного стану (контроль, діагностування, прогнозування) біомедичних приладів і систем.
13. Нанотехнології в біомедичному приладобудуванні.
III. Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені.
технічні науки.

05.27.01 – Твердотільна електроніка

ПАСПОРТ

спеціальності 05.27.01 - твердотільна електроніка

Затверджено постановою президії ВАК України N 19-08/7 від 14.10.1998
I. Формула спеціальності:
Спеціальність, предметом якої є використання фізичних явищ у твердих тілах для побудови приладів, пристроїв і систем напівпровідникової та діелектричної електроніки. Включаючи інтегральну напівпровідникову мікроелектроніку, акустоелектроніку, оптоелектроніку, мікроелектроніку, кріоелектроніку, молекулярну електроніку тощо.
II. Напрямки досліджень:
1. Елементний базис напівпровідникової електроніки. Прилади на основі p-n структур, бар'єрів Шотки, структур типу МДН і МОН, ефектів сильного електричного поля, термоелектричного поля, термоелектричних, тензорезистивних, гальваномагнітних, фотоелектричних та інших ефектів.
2. Конструювання, технологічні основи побудови гібридних та інтегральних мікросхем різного ступеня інтеграції і призначення (напівпровідникові, оптоелектронні, магнітооптичні і т.ін.).
3. Розроблення приладів, пристроїв та систем функціональної електроніки.
4. Використання об'ємних, поверхневих акустичних хвиль (резонатори, лінії затримки, фільтри, дефлектори та модулятори світла, логічні елементи, обробка цифрових сигналів тощо).
5. Прилади на основі піроелектричних, сегнетоелектричних та магнітних матеріалів.
6. Вплив зовнішніх факторів на матеріали і прилади твердотільної електроніки.
7. Елементна база та пристрої кріоелектроніки.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.

05.27.02 – Вакуумна, плазмова та квантова електроніка

ПАСПОРТ

спеціальності 05.27.02 - вакуумна, плазмова та квантова електроніка

Затверджено постановою президії ВАК України N 19-08/7 від 14.10.1998
I. Формула спеціальності:
Змістом спеціальності є вивчення й застосування електронних, іонних, плазмових, надвисокої частоти, квантових, оптоелектронних, лазерних, кріогенних явищ у різноманітних середовищах та на їх межах, а також моделювання, проектування, побудова, виготовлення, ідентифікація, паспортизація і застосування в електроніці приладів та пристроїв, робота яких грунтується на засадах цих явищ.
II. Напрямки досліджень:
1. Фізичні засади електронних, іонноплазмових, оптоелектронних, лазерних, кріоелектронних, квантових явищ у різноманітних середовищах, на їх межах, а також в інтегральній та хвильовій оптиці.
2. Створення електронних приладів та пристроїв на принципах цих явищ.
3. Моделювання та ідентифікація фізичних явищ, електронних приладів та пристроїв.
4. Автоматизація проектування електронних приладів і пристроїв.
5. Паспортизація, дослідження надійності і радіаційної стійкості електронних приладів та пристроїв.
6. Застосування електронних приладів у різноманітних галузях науки й техніки.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки


Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри електронної інженерії
Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Максим Манько 2019 Система класифікації та сегментації КТ-зображень легень
Classification and segmentation of lung CT images
Попов А.О.
Ярослав Смірнов 2019 Система управління рухами протезів кінцівок на основі методів машинного навчання
Prosthetic limbs control system using machine learning
Попов А.О.
Іван Селезньов 2019 Визначення характеристик емоційного стану людини на основі нелінійного аналізу біосигналів
Nonlinear analysis of biosignal for emotions characterization
Попов А.О.
Валентин Вайтишин 2019 Біомедична система аналізу звуків дихання людини
Biomedical system of analysis of sounds of human respiration
Іванько К.О.
Дмитро Гарматюк 2019 Метод аналізу ЕЕГ для визначення характеристик стану емоційного вигорання
Method of EEG analysis for emotional burnout estimation
Іванько К.О.
Євген Циба 2018 Перелаштовувані резонансні елементи в антенних компонентах
Tunable resonant elements in antenna components
Прокопенко Ю.В.
Микола Яненко 2018 Визначення гемодинамічних параметрів на основі імпедансної томографії
Hemodynamic parameters measurements by impedance tomography
Карплюк Є.С.
Федорчук М.М. 2017 Методи та засоби моніторингу глибини анестезії Попов А.О.
Авілов О.О. 2016 Методи та засоби зв’язку мозку з комп’ютером Тимофєєв В.І.
Московко А.О. 2016 Метод дискретної сингулярної згортки для аналізу нелінійних схем у часовій області Витязь О.О.
Устенко К.С. 2016 Методи та засоби безконтактних вимірювань Лошицький П.П.
Ваврещук А.В. 2015 Методи та засоби дослідження зв’язків в головному мозку Попов А.О.
Чернов А. С. 2015 Перелаштовувані резонансні елементи на основі копланарної лінії  Прокопенко Ю.В.
Шачиков А.Д. 2015 Аналіз біомедичних сигналів та нейронне моделювання моторної координації при захворюванні Паркінсона Шуляк О.П.
Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень
№п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1. Методи та засоби аналізу біологічних сигналів Розроблення нових підходів в дослідженні активності мозку, серця, м’язів та їх практичне застосування в діагностиці, моніторингу та прогнозуванні стану організму Попов А.О.


З умовами і термінами прийому до аспірантури та переліком необхідних документів можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури та докторантури НТУУ «КПІ»