Вступ до техніки вимірювань

Курсы: 
I
Семестры: 
I
Кредитов: 
4.00

Метою дисципліни «вступ до техніки вимірювань» є вивчення методів вимірювання фізичних величин, основних принципів будови вимірювальних приладів, теорії похибок та методів їх зменшення. Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти користуватися елементарними вимірювальними приладами і правильно інтерпретувати результати вимірювань.

Персональні комп'ютери та основи програмування

Курсы: 
I
Семестры: 
I
Кредитов: 
4.00

Курс „Персональний комп’ютер та основи програмування” є складовою частиною обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів електроніки за спеціальністю “Фізична та біомедична електроніка". Курс є загальноосвітнім та базовим для вивчення інших дисциплін.

Метою курсу є вивчення базових понять про будову ПК, принципи роботи, програмні засоби та найпоширеніші операційні системи та інструменти програміста, а також набуття основних навичок роботи з ПК.

Інформатика-2. Програмування та алгоритмічні мови

Курсы: 
I
Семестры: 
II
Кредитов: 
4.00

Дисципліна «Програмування» – забезпечує початкову підготовку студентів у галузі  алгоритмізації, програмування та розв`язання прикладних задач за допомогою обчислювальної техніки.Метою дисципліни «Програмування» є підготовка студентів до використання обчислювальної техніки для розв`язання практичних задач сучасної електроніки та опанування студентами технології програмування мовою С структур даних та алгоритмів їх обробки.Завдання дисципліни «Програмування» – формування у студентів уявлень, знань, навичок та умінь щодо:

Обчислювальна математика

Курсы: 
II
Семестры: 
III
IV
Кредитов: 
7.50

Метою дисципліни «Обчислювальна математика» є оволодіння чисельними методами розв’язання задач аналізу і проектування в електроніці, отримання навиків реалізації чисельних алгоритмів на електронних обчислювальних машинах (ЕОМ).

Дисципліна формує у студентів знання про головні особливості обчислювальних методів, умови їх застосовності, можливості адаптації до конкретних задач в області електроніки; вміння вибирати обчислювальні методи для рішення конкретних задач, забезпечити відповідні умови їх використання з точки зору збіжності і стійкості; вміння оцінювати похибки обчислень; вміння розробляти алгоритми вибраних методів для подальшої програмної реалізації; навички програмної реалізації простих методів на ЕОМ та адаптації складних обчислювальних методів, що є в пакетах прикладних математичних програм.

Теорія електронних кіл

Курсы: 
II
Семестры: 
III
IV
Кредитов: 
11.50

Виробники електронної техніки з метою підтримання високого рівня конкурентоздатності на ринку вимушені регулярно оновлювати модельний ряд своєї продукції, підвищуючи її технічні характеристики та функціональні можливості. Розроблення у стислі терміни сучасних електронних пристроїв, наприклад, мобільних телефонів, компьютерів, засобів медичної діагностики, мікросхем та інших електронних приладів, з яких вони комплектуються, неможливе без використання систем автоматизації проектування.

Методи математичної фізики

Курсы: 
II
Семестры: 
IV
Кредитов: 
4.50

Курс "Методи математичної фізики" – частина загальної програми підготовки бакалаврів електроніки зі спеціальності "Фізична та біомедична електроніка " з циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін. Вона є продовженням курсів математики і фізики та забезпечує курси "Електроніка НВЧ", "Вакуумна мікроелектроніка" та "Взаємодія біооб’єктів фізичними полями".

Сторінки