Вступ до техніки вимірювань

Курси: 
I
Семестри: 
I
Кредитів: 
4.00

Метою дисципліни «вступ до техніки вимірювань» є вивчення методів вимірювання фізичних величин, основних принципів будови вимірювальних приладів, теорії похибок та методів їх зменшення. Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти користуватися елементарними вимірювальними приладами і правильно інтерпретувати результати вимірювань.

Персональні комп'ютери та основи програмування

Курси: 
I
Семестри: 
I
Кредитів: 
4.00

Курс „Персональний комп’ютер та основи програмування” є складовою частиною обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів електроніки за спеціальністю “Фізична та біомедична електроніка". Курс є загальноосвітнім та базовим для вивчення інших дисциплін.

Метою курсу є вивчення базових понять про будову ПК, принципи роботи, програмні засоби та найпоширеніші операційні системи та інструменти програміста, а також набуття основних навичок роботи з ПК.

Інформатика-2. Програмування та алгоритмічні мови

Курси: 
I
Семестри: 
II
Кредитів: 
4.00

Дисципліна «Програмування» – забезпечує початкову підготовку студентів у галузі  алгоритмізації, програмування та розв`язання прикладних задач за допомогою обчислювальної техніки.Метою дисципліни «Програмування» є підготовка студентів до використання обчислювальної техніки для розв`язання практичних задач сучасної електроніки та опанування студентами технології програмування мовою С структур даних та алгоритмів їх обробки.Завдання дисципліни «Програмування» – формування у студентів уявлень, знань, навичок та умінь щодо:

Вакуумна та плазмова електроніка

Курси: 
II
Семестри: 
III
Кредитів: 
3.00

Дисципліна „Вакуумна та плазмова електроніка” входить до вибіркового циклу дисциплін підготовки бакалавра електроніки.

Сучасна електроніка – це складний комплекс науки, техніки, технології і промислового виробництва. Електроніка як наука займається вивченням процесів одержання і взаємодії заряджених частинок з електромагнітними полями і речовиною в різних середовищах (вакуум; гази, включаючи плазму; тверді тіла; рідини), а також розробкою методів створення електронних приладів і пристроїв різного призначення.
Великі успіхи у вакуумній електроніці в значній мірі були досягнуті завдяки властивостям самого середовища – вакууму.

Обчислювальна математика

Курси: 
II
Семестри: 
III
IV
Кредитів: 
7.50

Метою дисципліни «Обчислювальна математика» є оволодіння чисельними методами розв’язання задач аналізу і проектування в електроніці, отримання навиків реалізації чисельних алгоритмів на електронних обчислювальних машинах (ЕОМ).

Дисципліна формує у студентів знання про головні особливості обчислювальних методів, умови їх застосовності, можливості адаптації до конкретних задач в області електроніки; вміння вибирати обчислювальні методи для рішення конкретних задач, забезпечити відповідні умови їх використання з точки зору збіжності і стійкості; вміння оцінювати похибки обчислень; вміння розробляти алгоритми вибраних методів для подальшої програмної реалізації; навички програмної реалізації простих методів на ЕОМ та адаптації складних обчислювальних методів, що є в пакетах прикладних математичних програм.

Теорія електронних кіл

Курси: 
II
Семестри: 
III
IV
Кредитів: 
11.50

Виробники електронної техніки з метою підтримання високого рівня конкурентоздатності на ринку вимушені регулярно оновлювати модельний ряд своєї продукції, підвищуючи її технічні характеристики та функціональні можливості. Розроблення у стислі терміни сучасних електронних пристроїв, наприклад, мобільних телефонів, компьютерів, засобів медичної діагностики, мікросхем та інших електронних приладів, з яких вони комплектуються, неможливе без використання систем автоматизації проектування.

Сторінки